NÁVES TAMPEL – HEŘMANOVY SEJFY, RUDNÍK

Revitalizace návsi Tampel v Rudníku v Krkonoších momentálně tvoří hlavní náplň činnosti iniciativy Zachraň dům, za nímž stojí pražský architekt Jiří Kučera. Cílem projektu je dodat objektům, jichž se rekonstrukce týká, ztracenou podobu z období jejich vzniku, učinit z nich příjemné místo pro konání veřejných kulturních akcí a nabídnout zájemcům o nemovitosti zajímavě řešené možnosti bydlení, které ve svém jádru nese odkaz na historii malebného regionu.

Historie obce heřmanovy sejfy – Rudník

Kolonizace, doly, slavný pivovar, evropská špička v textilu

Počátky obce Heřmanovy sejfy (po r. 1952 Rudník) se datují již do období kolonizace pohraničních oblastí převážně německým obyvatelstvem ve třináctém století, která svého vrcholu dosáhla v období vlády Karla IV. Daná lokace byla pro tehdejší osadníky atraktivní zejména z důvodu výskytu rud drahých kovů v místních horách, přičemž ráz hornického regionu si obec s přilehlými osadami udržela až do osmnáctého století, kdy vlastníci tehdejšího panství Schwarzenbergové zahájili industrializaci oblasti a primárním výrobním artiklem místního obyvatelstva se staly textilie a papír. Náves tu přitom existovala již od čtrnáctého století a sloužila především k pořádání trhů a setkávání zdejších usedlíků. S postupnou přeměnou Heřmanových sejfů v industriální centrum však v oblasti vyvstala potřeba řádného centra, do kterého by se mohla soustředit obchodní a volnočasová činnost, následkem čehož byl místní původně renesanční zámek přeměněn na pivovar a koncem devatenáctého století v jeho těsném sousedství vznikl hostinec s tanečním sálem. Ve zmíněné době má již místní náves rozložení prakticky identické s dnešním, tvoří ji objekt pivovaru, hostinec s č. p. 132, naproti němu bytový dům a budova dnešního penzionu Heřman. V první polovině dvacátého století se obec zásluhou místního továrnického rodu Kluge rozvíjí a stává se evropsky významným centrem zpracování lnářského zboží. Náves funguje jako udržované oblastní kulturní centrum až do druhé světové války.

 

 

Úpadek za socialismu

Stržený barokní kříž cirka. 1960

Po odsunu původního německy mluvícího obyvatelstva a nástupu socialismu v Československu však začíná zájem o objekty okolo místní návsi opadat a následkem centrálního plánování ztrácí svou původní hodnotu. Budova hostince se na krátký čas proměňuje ve školu a následně v ubytovnu a jídelnu pro zemědělce, přičemž v osmdesátých dochází k její necitlivé rekonstrukci, jež dům velice znehodnotila a učinila jeho vzezření pro potřeby tehdejší doby velmi uniformní. Protější bytový dům a areál pivovaru vinou nezájmu a absence prostředků potřebných k jejich udržování začínají chátrat. Tento stav pokračuje i v devadesátých letech, kdy místní pivovar sice získává status národní kulturní památky, jelikož však na opuštěných budovách neproběhly žádné konzervační práce, stav pivovaru se stále zhoršuje.

Nová naděje

Naděje místní návsi svítá až koncem druhého desetiletí jednadvacátého století, kdy se o zubožené stavby začíná zajímat kolektiv iniciativy Zachraň dům a iniciativa Pivovar Rudník, kteří plánují uvedení chátrajících objektů bývalého hostince, bytového domu, pivovaru a jejich bezprostředního okolí do reprezentativního stavu, který bude odrážet původní historický záměr návsi a znovu přivede kulturu a společenský život do srdce okouzlující obce, brány Bolkovského údolí.

Budoucnost objektů

Naším záměrem je dodat návsi reprezentativní podobu a učinit z ní atraktivní místo pro život, sousedské setkávání, pořádání kulturních akcí a turismus. Prvním krokem k vytyčenému cíli bude rekonstrukce domu bývalého hostince s č. p. 132, jenž bude navrácen do původního vzhledu z konce devatenáctého století. Ve své konečné formě bude sloužit coby multifunkční objekt s komerčním prostorem pro obchod v přízemí, menšími bytovými jednotkami a reprezentačním sálem, který bude sloužit k pořádání rozličných společenských událostí a bude k dispozici i pro místní události.

Bytový dům Kluge je realizací kvalitního a dostupného bydlení v těsné blízkosti atraktivních center turismu v Krkonoších. V plánu je citlivá rekonstrukce domu v duchu doby jeho vzniku a následné vybudování nerušivé soudobé nástavby v souladu se zamýšlenou podobou návsi jako celku. Historická část domu nabídne celkem osm bytových jednotek, přičemž nástavba bude tvořena pěti mezonetovými apartmány se soukromými terasami, jež poskytnou novým majitelům výhledy do přírody, kterou mají prakticky za okny. K domu náleží společná prosluněná zahrada, která nabídne obyvatelům objektu prostor k relaxaci s dostatečným soukromím a bližší propojení s okolní přírodní krajinou. Dále bude možné využít servisu a služeb přilehlého penzionu Heřman. Prostoru pro grilování a bazénu v areálu penzionu Heřman, jenž s bytovým domem bezprostředně sousedí.

Záchranu areálu bývalého pivovaru má ve své režii iniciativa Pivovar Rudník v čele s architektem Josefem Smutným, jež s kolektivem Zachraň dům sdílí záměr obnovy návsi a přeměny historického středu Rudníku  v kulturní centrum – centrum architektury. Část objektu hodlá předělat na apartmány, přičemž jeho zbytek by měl být zpřístupněn veřejnosti například jako galerie či místo k pořádání divadelních představení, přednášek a realizaci dalších společenských akcí.

Koncept návsi ve spolupráci s artikul architekti

Semestrální práce Fakulty umění a architektury Liberec 2018

Elizabet Brázdilová

Filip Cerha

Kateřina Rissová

Martina Součková

Zuzana Šnajdrová

lokace

WEB PROJEKTU – HERMANOVYSEJFY.CZ